Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmene v sieti ,

sa od 01.01.2011 zmenil názov našej školy . Plný názov školy je:

Spojená škola internátna Spišské Vlachy - tak ako je to uvedené v

Dodatku č.2 zriaďovacej listiny Špeciálnej základnej školy internátnej Spišské Vlachy s organizačnými zložkami :

Špeciálna základná škola internátna Spišské Vlachy,

Praktická škola internátna Spišské Vlachy

Špeciálna materská škola internátna Spišské Vlachy, s účinnosťou od 01.01.2011,


Názov školySpojená škola internátna Spišské Vlachy
Adresa školyPartizánska č 13, 053 61 Spišské Vlachy
Telefón 053/4495159-221-255
E-mailszsispisskevlachy@stonline.sk
ZriaďovateľKrajský školský úrad v Košiciach

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Monika Koperdáková053/4495159 szsispisskevlachy@stonline.sk
ZRŠMgr. Jana Bekešová053/4495255 szsispisskevlachy@zoznam.sk

Rada školy

V zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, o zmene a doplnení niektorých zákonov , podľa § 24 ods. 16 , a vyhlášky č.291/2004 Z.z. § 1, skončillo funkčné obdobie rady školy 12. októbra 2010 , preto prebiehali voľby zástupcov do rady školy v mesiaci september . Volili sa zástupcovia rodičov i zástupcovia zamestnancov školy. Následne delegoval aj zriaďovateľ našej školy : Krajský školský úrad v Košiciach štyroch svojich zástupcov, a tak pracuje nová rada školy od 13.októbra 2010 v uvedenom zložení s novým predsedom: p. Mgr. Editou Forgáčovou.
 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Edita Forgáčová 
pedagogickí zamestnanciBc. Jarmila Macejková 
   
   
ostatní zamestnanciViera Urbaníková053/4495221
   
zástupcovia rodičovZuzana Šmijovská 
 Adriana Ivančová 
 Monika Horváthová 
 Adriana Kandráčová 
zástupca zriaďovateľaMgr. Viktória Rozsypalová055/7245121
 Mgr. Imrich Vince 
 Mgr. Jozef Válek 
 Mgr.Dana Katová 

Poradné orgány školy

Medzi poradné orgány v našej škole patrí: Pedagogická rada a Metodické združenie ( ďalej len MZ),

všetci pedagogickí zamestnanci sú členmi uvedených poradných orgánov.

Metodické združenie - patrí medzi metodické orgány školy. Cieľom jeho činnosti je realizácia konkrétnej účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Plán zasadnutí MZ vypracovala jej vedúca: p. Ďugasová a po schválení RŠ, sa činnosť MZ riadila týmto plánom .

Všetci pedagogickí zamestnanci v tomto školskom roku v počte 24, sa po prvý krát stretli v mesiaci september, s cieľom zosúladenia a usmernenia práce pri tvorbe časovo -tematických plánov, vypracovaní IVP pre žiakov vzdelávajúcich sa UO variantu B a C . V záujme zefektívnenia zvládnutia učiva, sme odporúčali hlavne novým a začínajúcim kolegom správnu voľbu vhodných metód a foriem práce pri práci s deťmi vzdelávajúcich sa podľa Individuálnych výchovno-vzdelávacích programov v jednotlivých predmetoch( JS aM). Do výchovno-vzdelávcích cieľov sme zapracovali aj úlohy z oblasti enviromentálenj výchovy, protidrogovej prevencie a ochrany životného prostredia. V rámci ŠkVP sme v rámci PV zapracovali nový tematický okruh : práce s hlinou.

Druhé stretnutie pedagógov sa uskutočnilo v mesiaci október s cieľom oboznámenia sa s novou učebnou pomôckou: interaktívnou tabuľou, ktorú školy dostala od UIPŚ v rámci projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ s podporou IKT.

Vedúca MZ, p.Ďugasová, ktorá absolvovala úvodné školenie pre prácu s interaktívnou tabuľou, nás oboznámila so základnými zručnosťami používania interaktívnej tabuli na vyučovacích hodinách s využívaním výučbových CD a DVD nosičov .

Aj zasadnutie MZ v mesiaci marec, sa uskutočnilo s cieľom zvyšovanie úrovne práce s interaktívnou tabuľou, a to prostredníctvom využívania programu ActiveInspire, , ktorý sa používa na vytváranie pracovných zošitov. Stretnutie viedla p. Klapáčová, ktorá zaujímavou formou previedla všetkých členov MZ celým programom, učila nás aj používanie interaktívneho pera , a to praktickým overovaním .

Tretie zasadnutie MZ sme organizovali pod vedením zriaďovateľa školy: Krajského školského úradu v Košiciach, ktorý organizoval Metodický deň učiteľov pre všetkých pedagogických zamestnanoch na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Dňa 6. mája 2011 sme na pôde našej školy privítali špeciálnych pedagógov zo susedných špeciálnych škôl: ŠZŠ Krompachy a ŠZŠ Richnava a vzájomne sme si odovzdávali svoje praktické skúsenosti práce s interaktívnou tabuľou.Naši zamestnanci predviedli ukážky vyučovacích hodín s využitím interaktívnej tabule a tiež hostia zo ŠZŚ Richnava, nám predviedli možnosti využitia IT pri tvorbe testov a jej využitie na hodinách matematiky.

Piate zasadnutie MZ sa uskutočnilo v tom istom mesiaci, ale v športovom duchu. Naša škola zorganizovala športový turnaj pre zamestnancov špeciálnych škôl v okrese SNV. Okrem merania si fyzických síl v turnaji vo vybíjanej žien a nohejbalovom turnaji si zúčastnení zamestnanci vymieňali vzájomne skúsenosti v práci so žiakmi s MP. Pozvanie na turnaj prijal aj prednosta KŠÚ Košice, p.Peter Bačkovský, ktoré stretnutie ukončil a víťazom odovzdal vecné ceny a diplomy.

Posledné zasadnutie MZ sa uskutočnilo mimo úloh zostaveného plánu zasadnutí, ale vychádzalo z reálnej potreby . Zvládanie agresivity a riešenie konfliktov v škole , na túto tému sme pracovali pod vedením zástupcov CŠPP Opatovská cesta 97, Košice. Členovia MZ sa oboználili s modulmi riešenia konfliktov, vyskúšali si praktické cvičenia verbálnej i neverbálenj komunikácie a učili sa prekonávať stres.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenieMgr. Martina Ďugasová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 124

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

Počet žiakov sa aj v tomto školskom roku menil, v 1. štvrťroku mal stúpajúcu tendenciu. K 15.septembru sme mali zapísaných 112 žiakov v špeciálnej škole vzdelávajúcich sa v 13-tich triedach a 11 žiakov navštevovalo praktickú školu ( vzdelávajúci sa v 2 triedach). V školskom klube detí pracovali 3 oddelenia a začali sme prevádzkovať aj internát školy, Od 6. septembra sme vytvorili 1 výchovnú skupinu internátu školy s počtom ubytovaných žiakov 10.

V 1.štvťroku pribudli do ŠZŠ 3 žiaci a úbytok nastal v 2.polroku, kedy žiak praktickej školy ukončil vzdelávanie. Na konci 2.klasifikačného obdobia sme hodnotili spolu 124 žiakov.

Na základe záverov a odporúčaní špeciálno-pedagogických vyšetrení sme zostavili 2 triedy pre žiakov vzdelávajúcich sa podľa Indiviuálno-vzdelávacieho plánu, vytvoreného podľa rámcových učebných osnov variantu C, triedni učitelia z dôvodu nerovnomerného vývinu psychických funkcií a i iných príčin,

vypracovali pre 21 žiakov individuálny výchovno-vzdelávací program s cieľom optimalizácie vyučovacieho procesu a prospechu žiakov v predmetoch : slovesnký jazyk a matematika. Pri žiakov so stredným stupňom mentálnej retardácie vzdelávajúcich sa podľa učebných osnov vo variante B a C pracovali aj traja asistenti učiteľa, vrátane praktickej školy. Dvaja asistenti boli v rámci dohody o podpore miestnej a regionálnej zamestnanosti s ÚPSVaR.
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.891.PŠ2.PŚSpolu
počet tried1121123201116
počet žiakov81013910202414565124
z toho IVVP67 12  5   21
z toho IVP   5  6   617
z toho ŠKD13444654   31
z toho ŠI126    1 1 11

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2010: spolu: 2/ počet dievčat : 2

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2010: súčet 8 / počet dievčat 4

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0 / počet dievčat: 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2011

V školskom roku 2010/2011 ukončilo 13 žiakov povinnú školskú dochádzku , z nich piati žiaci v 9.ročníku a ôsmi žiaci v nižšom ročníku ako 9.ročníku.Z celkového počtu končiacich žiakov pokračujú piati žiaci v ďalšom vzdelávaní - Praktická škola intenátna Spišské Vlachy.
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov   35513

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 SOŠOUInéSpolu
prihlásení 5005
prijatí 5  5
% úspešnosti 100%   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Z celkového počtu prospievajúcich žiakov sa podľa učebných osnov( ďalej len UO) variantu A vzdelávalo 62 žiakov, z nich 12 -ti postupovali v predmetoch slovenský jazyk a matematika podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, 24 žiakov sa vzdelávalo podľa UO variantu B a 10 žiakov sa vzdelávalo podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, podľa variantu C. V triedach praktickej školy sa 7 žiakov vzdelávalo podľa UO variantu B a 4 žiaci podľa variantu C. Z celkového počtu tried sme mali 8 tried , v ktorých sa vzdelávali žiaci podľa UO variantu A, 3 triedy zostavené pre žiakov vzdelávajúcich sa podľa UO variantu B a 2 triedy pre žiakov vzdelávajúcich sa podľa UO variantu C.
TriedaDDpEsvEvFHvChILSIvMMoNvOvPvPvy
2.A     1,3   3,6    1,4
1.A     1,83   3,25    1,75
3.B  1  2   3   22
3.C  2       2,5  2 
4.A     1,75   2,56    1
5.A     1,57   2,78    1,22
2. PŠ 1,8   1,6   2,4     
6.A     2,2   3,1    1,1
6.B     1,44   2,44    1,44
7.A2,38   2,52,38   2,63  2 2
7.B  2  2   1,67   1,42
7.C          1,6    
8.A3,1   2,92,22,4  2,9  2,2 1,2
8.B  2,5          2,17 
1. PŠ 2,33   1,83   2,52    

TriedaPzPrjPpPRevRvRovRgzRksRksszRszRpSSjSjl
2.A              3,9
1.A              3,38
3.B    2,33 322     3
3.C2,75   1 2     2,25  
4.A              3,22
5.A              2,89
2. PŠ 1,6   2,4     1,6  2,4
6.A              3,2
6.B              3
7.A   2,38         3 
7.B    2,8 2,622     2
7.C1,8           1,2  
8.A   2,5         3,2 
8.B    2,17 2,5        
1. PŠ21,83   2,17     2,172 2,5

TriedaSkSprTvVuVVlVkmVvZvZZmv
2.A 113,5   1,4   
1.A 11,633,67   1,83   
3.B 1,1722   1  2,33
3.C2,7512 2,75     1
4.A 11  1,88 1,5   
5.A 11  2 1   
2. PŠ 11,8   222,4  
6.A 11  2,3 1,8   
6.B 11,11  2,33 1,56   
7.A 1,131,88    1,75 2,75 
7.B 1,252,382,33   2,67   
7.C21  2      
8.A 1,11,6    2,6 3,2 
8.B 13        
1. PŠ311,83 3 2,831,672,17  

Prospech žiakov

Na konci 2.klasifikačného obdobia prospelo z celkového počtu žiakov 96 žiakovv špeciálnej základnej škole a všetkých 11 žiakov praktickje školy, spolu teda 107 žiakov, neprospelo 9 žiakov a 8 žiakov nebolo klasifikovaných v riadnom termíne. Pre vysoký počet vymeškaných hodín- pre nedbalú školskú dochádzku neboli hodnotení 4 žiaci a ďalší 4 žiaci z dôvodu pobytu mimo územia SR.

Všetci nehodnotení žiaci boli na komisionálne preskúšanie pozvaní dňa 30.08.2011 a 31.08.2011. Iba dvaja žiaci sa komisionálnych skúšok zúčastnili, ostatní žiaci sú hodnotení ako neprospievajúci.
TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A8350
2.A10640
3.B8701
3.C5500
4.A9900
5.A101001
6.A101000
6.B10901
7.A10802
7.B8800
7.C6600
8.A101000
8.B9603
     
1. PŠ6600
2.PŠ5500
SPOLU: 12410798

Dochádzka žiakov

Pri narastajúcom počte žiakov školy, narastá aj počet vymeškaných hodín. Ďalší fakt, ktorý ovplyvňuje počet vymeškaných hodín, je skladba našich žiakov: len 6 % je tunajších ( bývajúci v Spišských Vlachoch )a až 94 % žiakov dochádza z blízkeho okolia . Máme i dosť dochádzajúcich žiakov , ktorí v pravidelných intervaloch nenavštevujú školu, lebo nemajú dosť finančných prostriedkov na cestu do školy.

V tomto školskom roku 124 žiakov vymeškali spolu 33 469 hodín, v priemere na 1 žiaka je to 281,25 hodín

čo je o 22 hodín viac na 1 žiaka ako v minulom školskom roku. V tomto školskom roku sme mali o dve triedy viac ako v školskom roku predtým. Každoročne sa nám ukazuje , že počet vymeškaných hodín sa zvyšuje hlavne v 2. polroku školského roka.

To, čo by sa dalo hodnotiť kladne, je fakt, že sa znižuje počet neospravedlnených hodín, v tomto školskom roku je z celkového počtu vymeškaných iba 1/3 , čo je podstatné menej ako pominulé roky, kedy počet vymeškaných hodín prevyšoval počet ospravedlnených hodín.

Triedni učitelia v spolupráci s výchovným poradcom podnikali nasledovné kroky smerujúce k zlepšeniu školskej dochádzky žiakov. Za celý školský rok zaslali 454 predvolaní rodičom, bolo udelených 147 napomenutí triednym učiteľom a 119 pokarhaní riaditeľom školy a podaných 94 oznámení o nedbalej školskej dochádzke .
TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
2.A101926192,6095795,796996,9
1.A81826228,5067584,381151143,88
3.B81872234,01407175,8846558,13
3.C51428285,601316263,2011222,40
4.A92248249,782077230,7817119,00
5.A102015201,501734173,4028128,10
2. PŠ5815163745103,67014
6.A102261261,101497149,7076476,40
6.B103545354,501922192,201623162,30
7.A103013301,302475247,5053853,80
7.B82205275,631694211,7551163,88
7.C61364227,33116186,0024841,33
8.A104398439,803438343,8096096,00
8.B93821424,562291254,561530170,00
1. PŠ61547257,83765127,50782130,33
 12433469 23294 10175 

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11211232013

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
ILStretí12
ILSštvrtý11
Náboženská výchovatretí21
Náboženská výchovaštvrtý11
Náboženská výchovasiedmy21
Náboženská výchovaôsmy21
Náboženská výchovadeviaty11

Štruktúra tried

V tomto školskom roku patrili medzi reformné ročníky 2.a 6. ročník. Triedy: 2.A 6.A i 6.B už postupovali podľa školského vzdelávacieho programu ( ďalej len ŠkVP) variant A. Žiaci 2. ročníka praktickej školy tiež postupovali podľa školského vzdelávacieho programu , ale vo varinate B. Celkovo sa podľa ŠkVP vzdelávali žiaci siedmych tried , a to žiaci: 1.A, 2.A, 5.A, 6.A, 6.B triedy a triedy 1.PŠ a 2.PŚ. V ostatných triedach - v nereformných ročníkoch sa žiaci vzdelávali podľa doteraz platných učebných osnov pre špeciálne základné školy, ktoré schválilo Ministersvo školstva, vedy a výskumu a športu SR dňa 22.mája 2006 pod číslo: CD-2006-477/17104-2 : 095 s účinnosťou od 01.09.2006.
 Počet triedPočet žiakovPočet IVVP
Prípravných ročník000
Prvého ročníka186
Trieda variantu A75915
Trieda variantu B3350
Trieda IVP - variant C2110
Trieda PŠ2110
Spolu:1512421

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP138137,9
DPP124104
Znížený úväzok211,40,3
ZPS    
Na dohodu 1  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

V tomto školskom roku pracovalo v našej škole 19 učiteľov, vrátane dvoch učiteliek praktickej školy, 4 vychovávateľky : tri boli zaradené v školskom klube detí a jedna pri výchovnej skupine internátu školy a tri asistentky učiteľa.. Adaptačné vzdelávanie absolvovali dve zamestnankyne - 1 vychovávateľka a 1 učiteľka. V kariérovom stupni: učiteľ s II. atestáciou boli zaradení 10 učitelia, tri učiteľky boli zaradené do kariérového stupňa : učiteľ s I. atestáciou. Iba 1 vychovávateľka bola zaradená v kariérovom stupni ako nekvalifiková , ale tá si nedopĺňala pracovný úväzok v škole.
početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01919
vychovávateľov134
asistentov učiteľa202
    
spolu32225

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Snaha dosahovať čo najlepšie výsledky v práci s ďeťmi s mentálnym postihnutím sa odzrkadľuje aj v záujme o ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov. Pedagogický kolektív tvoria učitelia, vychovávateľky a asistenti učiteľa. V tomto školskom roku si vzdelávanie inovovalo v rámci inovačného vzdelávania 2 učiteľky, dvaja zamestnanci začali aktualizačné štúdium, dve zamestnankyne si zvyšujú vzdelanie II. stupňa na vysokej škole a tiež dvaja si dopĺňali kvalifikačný predpoklad - štúdium špeciálnej pedagogiky.
Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20
2.kvalifikačná skúška80
aktualizačné štúdium12
špecializačné inovačné štúdium12
špecializačné kvalifikačné02
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické212
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Akcie a úlohy celoškolského charakteru sú dobrým odrazovým mostíkom pre našich žiakov na súťaže okresného či krajského charakteru. V tomto školskom roku sa žiaci znova zúčastnili krajskej súťaži v prednese poézie a prózy pod názvom" Gaňova Tarnava" v Spišskej Novej Vsi a svojim výkonom si vybojovali pekné 3. miesto, žiaci praktickej školy sa druhým rokom zúčastnili krajskej súťaže zručnosti pod názvom: Ruka v ruke"a tiež si získali 3. miesto. Naša škola zorganizovala už 8. ročník krajskej súťaže v speve žiakov špeciálnych škôl pod názvom: Spievanky , a aj v tejto súťaži sme získali 3.miesto.
Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Gaňova Tarnava3 Spišská Nová Ves  
Spievanky6 Spišské Vlachy  
Ruka v ruke3  Michalovce 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Športovými a kultúrnymi aktivitami s deťmi sme sa zameriavali hlavne k zlepšeniu verejného zdravia s cieľom posilniť zdravý životný štýl žiakov , realizáciou športových súťaží a sezónnych hier , ktoré máme zakotvené v tematických plánoch i prostredníctvomvoľno-časových aktivít. Pravidelne vyhlasujeme aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždeň zdravia , Dňa životného prostredia, Svetový deň mlieka .V rámci osláv Dňa Zeme čistíme určené lokality v meste a realizujeme výstavku prác žiakov v priestoroch mestského parku pre verejnosť i ostatné školy v našom meste.Spolupracujeme s poľovníckym združením mesta, po vyhodnotení súťaže v zbere gaštanov odovzdávame vysušené gaštany jeho členom, učíme žiakov starať sa o zvieratá v zime. Nezabúdame ani na pestovanie úcty k životu, k ľuďom. V mesiaci november pripravujú žiaci spolu so svojimi učietľmi kytice i vence na hroby padlých vojakov i bývalých chovancov našej školy.V tomto školskom roku sme organizačne zabezpečovali mestské oslavy Dňa matiek . Výsledky mimoškolskej činnosti sme prezentovali na predajných vianočných trhoch v meste a na konci školského roka divadelným predstavením pre miestne školy i špeciálne školy v blízkom okolí. K tradíciám školy sa už zaradila aj t.č. krajská súťaž v speve žiakov špeciálnych škôl, ktorú organizujeme už ôsmym rokom.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - zahrňuje vzdelávanie učiteľov , ktoré zastrešuje ŠIOV Bratislava

Školský mliečny program - projekt zameraný na zvýšenie spotreby mlieka pre deti školského veku. Mlečny program sa realizuje formou desiaty . Dodávateľ Tatranská mliekáreň, záštita MŠVVŠ SR .

Ovocie a zeleniny do škôl - projekt zameraný na podporu vyššej spotreby ovocia a zeleniny v školách pod záštitou MŠVVŠ SR .

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ spodporou IKT - vzdelávanie pedagógov s cieľom modernizovať vyučovací proces

Škola podporujúca zdravie - celkové zameranie školy na zdravý životný štýl v priebehu celého edukačného procesu.

Baterky na správnom mieste - separovaný zber použitých akumulátorov a batérií

Zbieraj toner!- separovaný zber použitých tonerov

B) Krátkodobé

Európsky futbalový týždeň Špeciálnych olympiád - škola sa zapojila do Slovenského hnutia špeciálnych olympiád a do jej celoslovenských aktivít.

C) V školskom roku 2010/2011 boli školou vypracované projekty:

Bezpečne do školy! - tento projekt bol zameraný na dopravnú výchovu žiakov našej školy. Nadácia VÚB podporila projekt grantom vo výške 1995,00 €, ktorý sme použili na zakúpenie dopravných prostriedkov pre žiakov, vrátane chráničov a bezpečnostných prílb.

Kultúra bez bariér

Aj druhý vypracovaný projekt bol úspešný.Nadácia Orange podporila projekt pod názvom. "Kde bolo,tam bolo" - Zásluhou grantu vo výške 1700,00 € mohli žiaci so stredným stupňom mentálnej retardácie nacvičiť divadelné predstavenie pre žiakov miestnych škôl i susedných špeciálnych škôl. Divadelné predstavenie vzniklo v spolupráci so ZUŠ pri Spojenej základnej škole sv.Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: nebola vykonaná

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2010/2011, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Naša školy sa nachádza na okraji mesta, v peknom a tichom prostredí. Areál školy je dostatočne veľký na to, aby ho žiaci mohli využívať na pracovné vyučovanie i šport. Päťpodlažná budova poskytuje priestory na výchovno-vzdelávací proces pre špeciálnu základnú školu, školský klub detí, praktickú školu i internát. Śkola má vlastnú kuchyňu, priestrannú jedáleň i odborné učebne. Pre žiakov s viacnásobným postihnutím máme relaxačnú miestnosť, pre pracovné vyučovanie( ďalej len PV ) chlapcov a dievčat máme vytvorené učebne PV - 2 učebne pre tkanie na krosnách, dve cvičné kuchynky, dve učebne informatiky a učebňu s interaktívnou tabuľou, i triedu malého stolného tenisu. V budove máme aj učebňu pre prácu s hlinou . Mimo hlavnej budovy sa nachádza budova školských dielní a v priestoroch budovy " kotolňa" máme cvičebňu ( telocvičňu neštandarných rozmerov. Máme školský pozemok, detské ihrisko , futbalové ihrisko a v zimných mesiacoch pripravujeme klzisko.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov.

Z rozpočtu na rok 2011 k 30.06.2011 sme použili normatívne finančné prostriedky na bežné výdavky, t.j. na mzdy vo výške 114 tisíc € a na odvody 42 tisíc €, a na prevádzku školy 36 tisíc €.

Pridelený rozpočet na tento kalendárny rok bol vo výške 344 tisíc € .

Pridelené nenormatívne finančné prostriedky na dopravné pre žiakov a asistenta učiteľa sme dostali vo výške- na dopravné: 5729,00 € a na asistenta učiteľa : 7200,00 €

K 30.06.2011 sme z nenormatívnych finančných prostriedkov vyčerpali 3080,00 € na dopravné žiakov a 4155,00 € na asistenta učiteľa.

Na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania sme pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dostali finančné prostriedky vo výške 6750, €. V zmysle výhlášky č.649/2008 sme vyčerpali finančné prostriedky vo výške 1329,00 € ku 30.06.2011

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...Príspevky od rodičov , ktorých deti navštevovali školský klub detí k 30.06.2011 , činili spolu 278,80 €, ktoré sme použili v zmysle smernice o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov elektrickej energie a na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov školského klubu detí.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...Na vzdelávacie poukazy sme dostali finančné prostriedky na obdobie január až jún 2011 vo výške 1865,00 €, ktoré sme použili v pomere 70 % a 30 % na vyplatenie odmien a odvodov vedúcim krúžkov a na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov na mimoškolskú činnosť.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...Od Občianskeho združenia Holubica svetla sme získali finančný dar na základe darovacej zmluvyvo výške 535,00 €, ktoré sme použili na zakúpenie učebnej pomôcky pre prácu s hlinou - zakúpili sme vypaľovaciu pec.

Od Nadácie VÚB sme získali grant vo výške 1995,00 € na podporu projektu pod názvom " Bezpečne do školy". Škola si prostredníctvom grantu vybavila kabinet telesnej výchovy novými bicyklami, kolobežkami, kolieskovými korčulami, zakúpili sme aj chrániče a prilby pre žiakov.

Nadácia Orange podporila náš druhý projekt s názvom " Kde bolo, tam bolo...v rámci grantového programu : Kultúra bez bariér, finančným darom vo výške 1700, 00 €. Žiaci so stredným stupňom mentálnej retardácie dokazáli, že umenie je pre všetkých. Podarilo sa im nacvičiť a aj odprezentovať divadelné predstavenie pre žiakov tunajších škôl i susedných špeciálnych škôl. Finančý grant sme použili ny výrobu paravánu, kostýmov a zakúpenie ozvučovacej techniky.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...V rámci projektu na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, sme z úradu práce sociánych vecí a rodiny SNV, dostali príspevok vo výške 1634,00 € na vytvoreni pracovného miesta pre ľudí so znevýhodnením a zamestnali sme asistenta učiteľa..

Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sme dostali dotáciu 1909,00 € za ktoré sme zakúpili školské potreby pre žiakov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Spoločným cieľom snaženia všetkých našich zamestnancov je plnenie koncepčného zámeru školy: pripraviť absolventov našej školy na integráciu do spoločnosti. Využívaním rôznych foriem a metód práce sa zameriavame vždy na rozvoj osobnosti žiakov našej školy s prihliadaním na reálne potreby i potenciál žiakov. Vlastným príkladom vedieme žiakov k osvojovaniu si kultúrno-spoločenkých návykov, pracovných návykov a správanie žiakov i výrobky PV a práce výtvarnej výchovy našich žiakov považujeme za oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky. Sme spokojní aj so spoluprácou s väčšinou rodičov našich žiakov. Aktívnou účasťou na celoškolských akciách a súťažiach , i v dňoch otvorených prezentujú záujme o svoje deti i o činnosť našej školy.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Škola s vyše 60-ročnou tradíciou potrebuje tiež inovovať. Týka sa to hlavne vybavenosti školských dielní i športového náradia. Dobudovanie športového areálu - hlavne viacúčelového ihriska je to , čo nám najviac chýba.

Návrh opatrení:

-obnovenie a prestavba cvičebnej miestnosti

- dobudovanie viacúčlového ihriska - využitie zdrojov z rozvojových projektov

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Kolaudácia budovy školy prebehla v roku 1997. Je to päťpodlažná , zateplená budova so vzduchotechnickým odsávaním. Je dostatočne presvetlená s orientáciou východ- západ. Na každom podlaží sú hygienické zariadenia osobitne pre dievčatá a chlapcov. V budove sú dve cvičné kuchynky pre žiakov, malá práčovňa, na 5. podlaží - internátu školy sú aj sprchy a spoločenké miestnosti.Pre výchvono-vdelávaciu činnosť sú psychohygienické podmienky podľa požiadaviek regionálneho úradu národného zdravia dostatočne vyhovujúce.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dramatický7 Mgr. Slávka Jánošíková
Gymnastický8 Mgr. Mária Ledecká
Hudobno -pohybové hry 7 Mgr. Mária Slebodníková
Počítačový I. 8 PaedDr. Adriana Klapáčová
Poznaj a chráň8 PaedDr. Silvia Slovinská
Práca s hlinou8 Mgr. Zuzana Poklembová
Práca s internetom8 Mgr. Rastislav Tarajčák
Stolný tenis8 Ing. Jozef Repasky
Strelecký8 Ing. Ladislav Maturkanič
Šikovné ruky I.8 Emília Biroščáková
Šikovné ruky II.8 Mgr. Ivana Černická
Športové hry8 Mgr. Zuzana Michalková
Tanečný8 Mgr. Zlatica Vaľková
Tvorivá dieľňa8 Mgr. Mária Greňová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je dlhodobý proces, ktorý začína od prvého dňa začatia školského roku, v ktorom sa snažíme hlavne o to, aby rodičia pochopili našu spoločnú snahu o starostlivosť, zodpovednosť a záujem o zverených žiakov . Môžeme však tvrdiť, že viac ako 60 % z rodičov našich žiakov pozná mená triednych učiteľov, triedu, ktorú ich dieťa navštevuje, a to hlavne zásluhou organizovaním dní otvorených dverí. Spolupráca sa zlepšuje aj prostredníctvom celoškolských akcií a súťaží, na ktoré sú rodičia pozývaní.

Záver

Vypracoval: Mgr.Monika Koperdáková

V Spišských Vlachoch, 11. októbra 2011

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11.októbra 2011

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 dňa 13.októbra 2011.