Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydáva z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vyhlášku č. 13: Vyhláška.pdf

Zmena zriaďovateľa školy od 01.01.2022 z Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, na Regionálny úrad školskej správy, Zádielska 1222/1, 040 33 Košice – Staré Mesto.

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA Spišské Vlachy patrí do siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice, odboru školstva.
Sídli na Partizánskej ulici 13 v Spišských Vlachoch a má bohatú históriu. Jej vznik sa datuje v roku 1947, kedy sa začalo s výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym postihnutím v meste Spišské Vlachy. Má tri organizačné zložky: Špeciálnu materskú školu internátnu, Špeciálnu základnú školu internátnu a Praktickú školu internátnu. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov v triede Špeciálnej materskej školy, od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole. Organizačnou súčasťou školy je školská jedáleň, školský klub detí a školský internát.
Hlavným cieľom edukačnej činnosti v našej škole je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov s rešpektovaním kultúrnej rozmanitosti s akceptovaním a rešpektom multikultúrnych odlišností detí a dospelých, vychovať človeka, ktorý si uvedomuje svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí. Hlavným princípom vzdelávania je, aby každý žiak zažil v škole úspech a rozvíjal sa podľa svojich schopností a možností. Tradície našej školy nás zaväzujú pokračovať v dobrých výsledkoch práce s deťmi s mentálnym postihnutím tak, aby sa edukácia najviac približovala skutočnému životu, a aby sa absolventi školy čo najviac uplatnili v spoločnosti.

Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Dúfame, že predkladané informácie uspokoja Váš záujem. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme.

Pozor, zmena emailovej adresy školy!!!

spisskevlachyssi@gmail.com
spojenaskolaspv@gmail.com