Projekt podporený z fondu Citibank Slovakia založenom v Komunitnej nadácii Bratislava sa realizoval
v Špeciálnej základnej škole internátnej v Spišských Vlachoch.

Zabezpečenie potrebných školských pomôcok pre deti vzdelávajúcich sa podľa Individuálno-vzdelávacieho  programu a pre deti prípravného ročníka nebolo v možnostiach školy, preto vznikol tento projekt, ktorý sa
realizoval v období november 2007 – marec 2008.

Grand vo výške 22 125,Sk sme použili na zakúpenie učebných pomôcok z firmy Legalsoft napomáhajúce deťom  prekonávať vlastné bariéry v oblasti kognitívnej, sociálnych vzťahoch, komunikácie i pochopenia vzťahov medzi  členmi kolektívu, rodiny i spoločnosti.

Keďže deti disponujú aj somatickými poruchami, hlavne v oblasti nedostatočnosti rozvoja jemnej motoriky,  pomôcky boli vyberané aj na túto stránku osobnosti detí s mentálnym postihnutím. Inovatívne prvky – pomôcky
na vyučovaní plnili v prvom rade motivačnú úlohu, čo následne podporovalo aj plnenie daných cieľov
vzdelávania týchto detí.

Výsledky nášho projektu nie sú merateľné, pre nás je najlepším výstupom pokrok u našich detí, hoci len
nepatrný, ale v ich v tvárach viditeľný.