Školská jedáleň pri Spojenej škole internátnej Spišské Vlachy, zabezpečuje stravovanie pre žiakov špeciálnej základnej školy, praktickej školy, internátu a aj deťom špeciálnej materskej školy.  _______________________________________________________________________________________
•      Kancelária vedúcej ŠJ sa nachádza v budove školy na prízemí (vchod z bočnej strany budovy)
telefón: 0904 952 211
•      Platbu stravného za daný mesiac je potrebné uhradiť pred začatím nového mesiaca, doklad o zaplatení
predložiť vedúcej školskej jedálne a vybrať dieťaťu stravné lístky.

Informácie pre rodičov:

Organizácia  stravovania
Forma - Stravný lístok
prihlasovanie a odhlasovanie na stravu: 24 hodín vopred, najneskôr do 8 hod. ráno v konkrétny deň telefonický alebo osobne u vedúcej školskej jedálne
úhrada stravného platba - mesačne vopred poštovými poukážkami
preplatky resp. nedoplatky za stravovanie sú odrátané, prirátané v nasledujúcom mesiaci úhrady stravného
na konci školského roka sa preplatky prevedú na nasledujúci školský rok, alebo sa vrátia stravníkovi resp. zákonnému zástupcovi v hotovosti do 3,31 €, alebo na účet v banke
Výdaj jedál
Výdaj nápojov
pre žiakov a zamestnancov školy od 12,15 hod.  do 14,00 hod.
Školský mliečny program sortiment mliečne výrobky originálne balené
predaj v čase  veľkej prestávky od 10,35 hod.   do  10,55 hod.
Zodpovednosť: za zabezpečenie školského mliečneho programu je zodpovedná vedúca ŠJ JANKA NEUPAUEROVA

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 140 určujem výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Špeciálnej základnej škole internátnej Spišské Vlachy v nadväznosti na Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných Ministerstvom školstva SR s účinnosťou od 1. 9. 2008 takto:

1. Zákonný zástupca žiaka    I. stupňa základnej školy (stravníci od 6 do 11 rokov) uhradí za stravu 0,90 €,
ak je dieťa v hmotnej núdzi znižuje sa cena stravy na 0,03 €.

2. Zákonný zástupca žiaka    II. stupňa základnej školy (stravníci od 11 do 15 rokov) uhradí za stravu 0,96 €,
ak je dieťa v hmotnej núdzi znižuje sa cena  stravy na  0,03 €.

3. Prehľad o platbe za stravu:

Obed
stravníci od  6  do 11 rokov 0,90 €             (-0,87€ HN)          0,03 €
stravníci od 11  do 15 rokov 0,96 €             (-0,93€ HN)          0,03 €
stravníci od 15 rokov 1,06              (0,93 € HN )         0,13 €

Úradné hodiny:
denne  od  7:00 hod. – 9:00 hod.             12:00 hod. – 14:00 hod.

Bankové spojenie: štátna pokladnica č. ú.: 7000348498/8180

Zriaďovateľ:
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach,
Zádielska 1222/1,
040 33 Košice – Staré mesto