Naša škola sa zapojila do projektu „Záložka do knihy spája školy“ s témou „Namaľuj mi svojho obľúbeného hrdinu“ .

Projekt začal prebiehať v mesiaci október 2013 a končil v novembri 2013. Prihláška sa zasielala do konca septembra 2013, potom nám bola pridelená škola, ktorej sme vyrobené záložky mali poslať.
Našou pridelenou školou bola Spojená škola internátna, ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Z. Nejedlého 41, 93401 Levice. Každá trieda mala vyhotoviť záložky, z každej triedy sa vybrali 2 najkrajšie. Spolu 28 záložiek bolo zaslaných koncom novembra 2013.
29.10.2013 nám prišli záložky z pridelenej školy, ktoré sú veľmi pekné. Záložky boli pred odoslaním vystavené v triede 2.A. Zo všetkých záložiek sme tiež urobili výstavku, aby si ich mohol každý pozrieť.

Mária Greňová

Do tohto projektu sme sa aktívne zapojili aj v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016.