Škola je zriadená ako internátna. Poskytuje ubytovanie, stravovanie a tiež podmienky na záujmovú
a oddychovú činnosť deťom s týždenným pobytom zo širšieho okolia okresov Spišská Nová Ves, Gelnica.

Výchovná činnosť v internáte je zameraná na:
- podporu samostatnosti a individuality zverených detí,
- prípravu  ubytovaných  žiakov na vyučovanie a rozvoj ich špecifických schopností,
- uplatňovanie zásad svojpomocnej činnosti ubytovaných detí pre formovanie a prehlbovanie
pozitívneho vzťahu k udržiavaniu poriadku, čistoty, ochrane a tvorbe životného prostredia.