Darca:                       Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Grantový program: ST Dištančné vzdelávanie 2021

Názov projektu:       Aj keď musím doma sedieť, tiež by som chcel veľa vedieť

 

 

Súčasná pandemická situácia nedovoľovala všetkým deťom vzdelávať sa v čase dištančného vyučovania. Rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia chýba technické vybavenia a veľmi často aj financie na podporu vzdelávania svojich detí. Žiaci sú izolovaní,  chýba im  sociálny kontakt, získavanie nových poznatkov a zručností, nezažívajú pocit radosti a úspechu…

V spolupráci s Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis sme rozhodli pomôcť aspoň dvom žiakom s ťažkým zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, ktoré nemajú možnosť podporiť svoje deti v dištančnom vzdelávaní. Zo získaných finančných prostriedkov sme  zakúpili dva notebooky, dva kusy slúchadiel a 4 USB kľúče.

Učiteľky pripravili úlohy vo forme  prezentácií, pracovných listov, on-line hodín, spevácko-hudobného pásma, telovýchovných chvíľok a pod. Ak rodina nebude mať žiadne internetové pripojenie, úlohy si rodičia preberajú na USB kľúčoch. Úlohy sú primerané postihnutiu, zdravotnému stavu a možnostiam žiakov.

Pomocou tohto príslušenstva sme žiakov vrátili do školy – na miesto, kam chodia radi a kde sa cítia šťastní a úspešní.

ĎAKUJEME!!!