Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Spojená škola internátna
Zastúpená: Mgr. Monika Koperdáková, riaditeľka školy
IČO: 00187917
DIČ: 2021331411

S í d l o:
Ulica: Partizánska 13
Mesto: Spišské Vlachy PSČ: 053 61

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

v súlade s §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P. č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1. 26.08.2013 Ovocie a zelenina 3000,00 € 30.08.2013
2. 16.09.2013 Všeobecný materiál (materiál na údržbu budovy) 2500,00 € 23.09.2013
3. 07.10.2013 Správa a údržba pc siete 2000,00 € 14.10.2013
4. 11.10.2013 Školské potreby 1560,40 € 17.10.2013
5. 21.10.2013 Potraviny 5000,00 € 28.10.2013
6. 06.11.2013 Jedálne kupóny 1806,58 € 12.11.2013
7. 02.01.2014 Drogéria 1200,00 € 02.01.2014
8. 02.01.2014 Potraviny 8000,00 € 02.01.2014
9. 02.01.2014 Mäso, mäsové výrobky 5000,00 € 02.01.2014
10. 03.01.2014 “Činnosť bezpečnostného
technika”
2880,00 € 08.01.2014
11. 03.01.2014 Drogéria 3000,00 € 08.01.2014

Poznámky:
Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva  uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny  rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ  je  do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho  webovom sídle.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.