Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom  prostredí pod vedením pedagógov- vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom  školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších  foriem starostlivosti o deti v čase mimo vyučovania. Vo výchovno- vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa  nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu. Dôležité je rešpektovanie  vekových osobitostí žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dôraz kladieme na hygienické zretele, intenzitu zaťaženia a časový rozsah.

-    Hlavným cieľom je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania uspokojovať záujmy žiakov
s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.
-    Uplatňovať a rozvíjať environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu, vypestovať kladný vzťah
k ľudovým tradíciám.
-    Zaujímavou a tvorivou činnosťou motivovať žiakov k radostnému, spokojnému a bezpečnému pobytu
v ŠKD.

Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby  činností. Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa.

ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne:
od 7.00 hod. do 8.00 hod. a po skončení vyučovania: od 11.00 hod do 17.00 hod.

Prihlášky do školského klubu detí rodičia vyplňujú ku koncu školského roka a rodičia novoprijatých detí začiatkom  školského roka.
Poplatok na čiastočnú úhradu pobytu v školskom klube detí je v zmysle Vyhlášky.