Národný projekt “KomPrax- Kompetencie pre prax”

Štyri učiteľky našej školy sa zúčastnili víkendového školenia “Národný projekt KomPrax- Kompetencie pre prax”, na ktorom vypracovali Malý projektový zámer pre nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládeže z minoritných skupín.

V súčasnosti sa na škole realizujú 4 projekty, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ, IUVENTY, KomPraxu, Operačný program VZDELÁVANIE:

Názov projektu: Semafór
Autorka projektu: PaedDr. Silvia Slovinská
Cieľom projektu je osvojiť si elementárne poznatky z dopravnej výchovy a prakticky si ich overiť na dopravnom ihrisku v Sp. Novej Vsi. Zvýšená informovanosť a osvojené návyky prispejú k zníženiu dopravných kolízií na cestách spôsobených žiakmi školského veku.

Názov projektu: “Spievame si, spievam”
Autorka projektu: Mgr. Mária Ledecká
Cieľom projektu je usporiadať spevácku súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl z Košického kraja rómskeho a nerómskeho pôvodu a spoločnou kultúrnou aktivitou odbúrať predsudky medzi majoritou a minoritou. Žiakov má naučiť sa počúvať a rešpektovať.

Názov projektu: „Deň Zeme“
Autorka projektu: Mgr. Mária Loyová
Úlohou projektu je estetická úprava areálu školy- oprava lavičiek, vysadenie kríkov a kvetín. Cieľom je pestovať u žiakov kladný vzťah k živej prírode a vedieť si chrániť hodnoty vlastnoručne vytvorené skrášlené prostredie.

Názov projektu: “Športom ku kamarátom”
Autorka projektu: Mgr. Martina Ďugasová
Cieľom projektu je zorganizovať súťaž žiakov vo vybíjanej špeciálnych základných škôl v Košickom kraji a pestovať kladný vzťah ku športovým a pohybovým aktivitám. Spoločným strávením športového dopoludnia žiakov z majority a minority môže dôjsť k odbúraniu predsudkov medzi nimi.