Vedenie školy:

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Koperdáková
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Jana Bekešová

Pedagogickí zamestnanci:

Učitelia:

Mgr. MÁRIA LOYOVÁ
PaedDr. SILVIA SLOVINSKÁ
Mgr. ZUZANA ŠTOFANČÍKOVÁ
Mgr. MÁRIA GREŇOVÁ
Mgr. SLÁVKA JÁNOŠÍKOVÁ
Mgr. MÁRIA LEDECKÁ
Mgr. EDITA FORGÁČOVÁ
PaedDr. ADRIANA KLAPÁČOVÁ
Ing. VLADIMÍR FÁBIAN
Mgr. IVANA ČERNICKÁ
Mgr. MARTINA ĎUGASOVÁ
Mgr. RASTISLAV TARAJČÁK
Mgr. JÁN SAKMÁR
Mgr. MATEJ MIKULA

Asistenti učiteľa:

Mgr. Miroslava Bodnárová
Bc. Mária Tejbusová
Bc. Zuzana Berthotyová
Veronika Kurilová

Vychovávateľky:
Bc. Cmorejová Jana
Mgr. Mondryová Jana

Nepedagogickí zamestnanci:

Pomocné vychovávateľky:
DAŠA FABIŠÍKOVÁ
MÁRIA KOZLÍKOVÁ

Ekonómky:
VIERA URBANÍKOVÁ
LÍVIA OLEJNÍKOVÁ

Upratovačky:
Mária Šišková
Eva Zorská

Školník:
WALTER LOY
ĽUBOMÍR PIKLA

Kurič – údržbár:

Vedúca jedálne:
JANKA NEUPAUEROVÁ

Kuchárky:
Viera Kurilová
Jana Podstrelená
Mária Lešková