Kde bolo, tam bolo

Je názov projektu, do ktorého sa zapojila SŠI Spišské Vlachy. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Kultúra bez bariér Nadácie Orange. So žiakmi SŠI, ktorí majú mentálne a kombinované postihnutia sme nacvičili  divadelné predstavenie Bolo raz mestečko BOLONEBOLO a talentovaní žiaci SŠ sv. Jána Krstiteľa nám ho pomohli zrealizovať po hudobnej stránke. Prostredníctvom neho sa nám podarilo prekročiť brány školy i nášho mesta, čiastočne integrovať naše deti do kolektívu intaktných žiakov a zároveň prezentovať schopnosti našich žiakov. S divadelným predstavením sme účinkovali pre deti všetkých škôl v meste Spišské Vlachy a pre Špeciálne školy Krompachy, Richnava a Markušovce.

Časový harmonogram vystúpení bol naplánovaný na mesiac jún 2011.  Vytýčené ciele sa nám podarilo realizovať vďaka tímovej práci takmer všetkých pedagogických, nepedagogických pracovníkov a množstva dobrovoľníkov, nenárokujúcich si na honorár. Osobitné poďakovanie patrí pani riaditeľke SŠI Spišské Vlachy Mgr. Monike Koperdákovej za jej veľkú osobnú angažovanosť pri realizácii tohto projektu, čo sa týka návrhov, riešení, vybavovaní, zabezpečovaní materiálno – technických podmienok, či príprave pozvánok na vystúpenia. Nedá sa vymenovať všetkých, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu, ale spomeniem aspoň najviac zainteresovaných učiteľov: PaedDr. Silvia Slovinská,  Emília Biroščáková, Mgr. Zlatica Vaľková, Mgr. Rastislav Tarajčák, Bc. Jana Cmorejová, Mgr. Zuzana Poklembová, Mgr. Mária Greňová.

Na záver chcem vysloviť ešte raz veľké „ĎAKUJEM“ všetkým ľuďom, ktorí sa na tomto projekte akýmkoľvek spôsobom podieľali.

Mgr. Slávka Jánošíková, koordinátorka projektu.

Poďakovanie

Vysoko oceňujem výbornú spoluprácu SŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy so Spojenou školou internátnou Spišské Vlachy v rámci projektu Kultúra bez bariér. So žiakmi SŠI, ktorí majú mentálne a kombinované postihnutia sme nacvičili  divadelné predstavenie Bolo raz mestečko BOLONEBOLO a talentovaní žiaci SŠ sv. Jána Krstiteľa nám ho pomohli zrealizovať po hudobnej stránke. S divadelným predstavením sme účinkovali pre deti všetkých škôl v meste Spišské Vlachy a pre Špeciálne školy Krompachy, Richnava a Markušovce. Týmto sa chcem poďakovať vedeniu školy za umožnenie realizácie projektu. Ďalej všetkým učiteľom ZUŠ a žiakom,  ktorí sa podieľali na tomto projekte hudobnou zložkou. Moje poďakovanie zvlášť patrí pani zástupkyni Jaroslave Forgáčovej za jej ústretovosť, kreativitu a flexibilitu pri našej spolupráci.

Za Spojenú školu internátnu Mgr. Slávka Jánošíková, koordinátorka projektu.