Rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2016 pod názvom „Viem, kam patria odpadky, urobíme poriadky!“

V školskom roku 2015/16 a 2016/17 sa zameriame na plnenie aktivít Environmentálnej výchovy v rámci schváleného projektu.

Hlavným cieľom projektu je naučiť žiakov s mentálnym postihnutím zveľaďovať životné prostredie vlastnou aktívnou pracovnou činnosťou a implementovať prvky environmentálnej výchovy do konkrétnych vyučovacích predmetov nášho školského vzdelávacieho programu.

• prostredníctvom získaných vedomostí a manuálnych zručnosti pestovať u žiakov pozitívny vzťah k prírode,
• viesť žiakov k osobnej zodpovednosti za životné prostredie v škole, v okolí domova i v rekreačnej oblasti,
• rozvíjať u žiakov emocionálne prežívanie a získavať pozitívne zážitky priamo pri aktívnej činnosti v prírode,
• viesť žiakov k tomu, aby vedeli osvojenými poznatkami obhájiť svoj správny postoj k prírode, jej ochrane a životnému prostrediu aj v prostredí domova,
• naučiť žiakov pochopiť dôležitosť triedenia a recyklácie vyprodukovaných odpadov z hľadiska doby ich rozkladu.
• vytvoriť metodické príručky pre žiakov s mentálnym postihnutím na tému triedenia a recyklácie odpadu.
• názorne informovať verejnosť o dobe rozkladu jednotlivých odpadových materiálov výrobou informačnej tabule a jej umiestnením priamo v rekreačnej oblasti.

Naše ciele budeme plniť nasledovnými aktivitami:
1. Výroba a umiestnenie informačnej tabule o dobe rozkladu konkrétnych druhov odpadu v rekreačnej oblasti Zahura ako učebnej pomôcky nielen pre žiakov ale aj pre širokú verejnosť.
2. Vyčistenia lesa a turistických chodníkov v oblasti Zahura od odpadkov, triedenie odpadkov.
3. Oprava a údržba lavičiek.
4. Vyčistenie dvoch studničiek v lokalite Zahura a ich pravidelná údržba.
5. Realizácia módnej prehliadky modelov z odpadových materiálov.
6. Triedenie odpadov v škole – sklo, plasty, papier, zabezpečenie nádob.
7. Založenie záhonu ruží, ktorý je krajší ako nelegálna skládka odpadu.
8. Vypracovanie metodických príručiek na tému triedenia a recyklácie odpadu pre žiakov s mentálnym postihnutím.