Spojená škola internátna Spišské Vlachy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu s úspechom vzdelávať v bežnej základnej škole.
Cieľom výchovy a vzdelávania v SŠI Spišské Vlachy je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak,
- aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu,
- aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe rovnému a životnému prostrediu,
- aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou.
Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život.

Do septembra 2006 poskytovala výchovu, vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou s nepretržitou prevádzkou. Ubytované deti prešli pod správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, uvoľnili sa priestory na 4. podlaží, čo nám umožnilo rozšíriť školu o odborné učebne hlavne pre pracovné vyučovania. Celá štvorpodlažná budova  pôvodne plánovaná na zabezpečenie vzdelávania hlavne ubytovaným deťom, sa nachádza v tichom prostredí s dostatočnou zeleňou. Triedy sa nachádzajú na 2. a 3. podlaží, na 4. podlaží sú zriadené odborné učebne pre pracovné vyučovanie oddelene pre chlapcov a dievčatá  a trieda Praktickej školy s vlastnou cvičnou kuchynkou a práčovňou.

Na 5. podlaží sú spálne detí – internát pre žiakov na týždenný pobyt s kapacitou 30 detí. Areál školy je veľký, priestranný a vytvára možnosť a priestor pre kvalitné výchovno-vzdelávacie aktivity. V posledných rokoch má škola  v priemere 12 tried.

Škola zabezpečuje vzdelanie pre  žiakov so zdravotným postihnutím: s mentálnym postihnutím v rozmedzí od ľahkého stupňa variant A, stredného stupňa variant B i ťažkého stupňa variant C.
Poskytuje vzdelávanie aj žiakom s viacnásobným postihnutím – telesný postih, sluchový postih , zrakový postih v kombinácii s mentálnym postihnutím. Taktiež máme dvoch žiakov s autizmom. Pridružené poruchy učenia a správania vyžadujú individuálne vzdelávania našich žiakov.

Tlačivo na stiahnutie: Písomné prihlásenie žiaka do školy

Relácia zo seriálu TASRFOE (súťaž s TASR):
https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x86zhu8tasrfoe-03/19857/