V Spojenej škole internátnej Spišské Vlachy je organizačnou súčasťou Špeciálna materská škola. Trieda Špeciálnej materskej školy plní poslanie dopĺňať rodinnú výchovu o individuálne orientovanú výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameranú na ich sociálno -emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Špeciálna materská škola poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením podľa vzdelávacích programov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Činnosť v špeciálnej materskej škole je zameraná na:

- vytváranie priaznivej sociálno – emocionálnej atmosféry pre osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku,
- uplatňovanie výchovných zložiek, v rámci ktorých je venovaná zvýšená pozornosť jazykovej výchove a rozvoju komunikačných schopností detí ako významného predpokladu pre ich úspešné zaškolenie v 1. ročníku školy,
- uplatňovanie organizačných foriem venovaných upevňovaniu zdravia detí a optimálneho rozvoja ich pohybových schopností a motoriky.

Postup pri prijímaní detí do materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením:

 1. Do škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením sa na základe diagnostických vyšetrení a so súhlasom rodiča alebo inej fyzickej osoby než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobitnej starostlivosti, sa prijímajú deti s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktoré sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne vychovávať v materskej škole.

 2. Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do školy zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie žiaka toto je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy.

 3. Dieťa so zdravotným znevýhodnením sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zdokumentovaného vo vyplnenom potvrdenom tlačive schválenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky „ Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy“, ktoré obsahuje aj správu z diagnostických vyšetrení s určenou diagnózou, odporúčaním k výchove a k vzdelávaniu dieťaťa a návrh na prijatie alebo neprijatie dieťaťa do príslušnej školy.

Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre

- deti a žiakov s mentálnym postihnutím,
- deti a žiakov s telesným postihnutím,
- deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
- deti a žiakov so sluchovým postihnutím,
- deti a žiakov so zrakovým postihnutím,
- deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia,
- deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
- deti a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,
- deti a žiakov s viacnásobným postihnutím,
- deti a žiakov s poruchami správania, ktoré sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov.

Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením sa vnútorne člení na triedy, do ktorých sa zaraďujú deti rovnakého veku s rovnakým zdravotným znevýhodnením.

Prijímanie detí do materskej školy

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

 1. Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 308/2009 Z. z. a §7 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o špeciálnych školách.

 2. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 3. Termín podávania žiadosti o prijatie detí do materskej školy je v období od 30. apríla do 31. mája.

 4. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje v zmysle § 5 ods. 14 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jej riaditeľ, o čom vydáva rozhodnutie.

 5. Dieťa do materskej školy možno prijať na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti uvedie zákonný zástupca. Ak v žiadosti nie je uvedená doba, prijíma sa dieťa na celé predškolské obdobie.

Úhrada príspevkov za dochádzku

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

  Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 2. Riaditeľ Špeciálnej materskej školy určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním na školský rok 2020/2021 vo výške 3,50 € mesačne.

 3. Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem príspevku aj výdavky na stravovanie dieťaťa.

 4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 5. Príspevok v špeciálnej materskej škole sa neuhrádza za dieťa

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  2. ktoré nedochádzalo do ŠMŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.