Praktická škola je jedna z nových alternatívnych možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím do spoločnosti. Je určená pre chlapcov a dievčatá, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, menej zručných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov variantu B a C. Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.
Po ukončení štúdia žiaci dosiahnu nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C
Výučba je trojročná, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Naša škola je plnohodnotne vybavená  cvičnou kuchynkou, kde sa budú žiaci postupne profilovať v predmete :

1. Príprava jedál a varenie

2. Pomocné práce v kuchyni

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v odboroch vyššie uvedených profilujúcich predmetoch.
Obsah vzdelávania tvoria všeobecno – vzdelávacie predmety a odborno – praktické predmety, ktoré sú povinné. Súčasťou vzdelávania sú tiež povinne voliteľné predmety, ktoré si žiak vyberá na základe profilácie, ktorú chce dosiahnuť. Na našej škole sú to :

  1. Príprava jedál a varenie
    Súčasťou výučby je aj estetické prestieranie a správne stolovanie. Ďalej nákup potravín, príprava a varenie jednoduchých jedál, aj podľa receptu, upratovanie kuchynky.

  2. Pomocné práce v kuchyni.
    Učivo je určené pre dievčatá a chlapcov, vychádza z výchovy k zdravej životospráve, zdravému stravovaniu. Žiaci sa oboznámia so zásadami organizácie pracovných postupov v kuchyni, pracujú s konkrétnymi pracovnými pomôckami, učia sa obsluhovať pracovné nástroje a mechanické stroje i bezpečnosť pri práci s nimi, dodržiavať poriadok v kuchyni