Praktická škola je jedna z nových alternatívnych možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie  žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným  postihnutím do spoločnosti. Je určená pre chlapcov a dievčatá, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, menej  zručných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov variantu B a C. Praktická škola môže vzdelávať aj iné  fyzické osoby s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali  výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Po ukončení štúdia žiaci dosiahnu nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C. Výučba je trojročná, v každom ročníku  dostávajú žiaci vysvedčenie. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a  praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať  zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Naša škola je plnohodnotne vybavená remeselnými dielňami s  tkáčskymi stavmi, hrnčiarskym kruhom, pecou, cvičnou kuchynkou, kde sa budú žiaci postupne profilovať v  predmetoch:
1. Príprava jedál a varenie
2. Tkanie na tkáčskom stave
3. Práca s hlinou

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú  žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v odboroch vyššie  uvedených profilujúcich predmetoch.
Obsah vzdelávania tvoria všeobecno – vzdelávacie predmety a odborno – praktické predmety, ktoré sú povinné.  Súčasťou vzdelávania sú tiež povinne voliteľné predmety, ktoré si žiak vyberá na základe profilácie, ktorú chce  dosiahnuť. Na našej škole sú to:

1. Príprava jedál a varenie
Súčasťou výučby je aj estetické prestieranie a správne stolovanie. Ďalej nákup potravín, príprava a varenie
jednoduchých jedál, aj podľa receptu, upratovanie kuchynky.

2. Tkanie na tkáčskom stave
Učivo poskytuje žiakom základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel – tkáčstva.
Nadobudnuté zručnosti žiaci využijú v domácnosti, pre potreby vlastnej rodiny, prípadne pre prácu
v chránenej dielni.

3. Práca s hlinou
Žiaci získajú poznatky o vlastnostiach hliny, jej spracovaní a využití. Naučia sa modelovaním
vytvárať jednoduché predmety. Oboznámia sa s prácou na hrnčiarskom kruhu, vypaľovaním hliny
a glazúrovaním.