Naša škola sa zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“. V tomto projekte sa do doučovania zapojilo 9 pedagógov a 45 žiakov z našej školy ohrozených školským neúspechom, ktorí potrebujú pomoc s učivom na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Pracovali sme individuálne v malých skupinách v popoludňajších hodinách.

Cieľom projektu bolo vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj eliminovať riziko opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Naplnením tohto čiastkového cieľa sa zabezpečilo naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

Trvanie projektu: október 2021 – december 2021

Program „Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podrobnejšie informácie o projekte:

https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2-vyhodnotenie/

 

Snaha našich učiteľov pri doučovaní žiakov (individuálne alebo v skupinách) prispela k zlepšeniu vedomostnej úrovne a následne aj k skvalitneniu vzdelávacích výsledkov našich žiakov.

Mgr. Monika Koperdáková, koordinátor projektu