História našej školy sa začala písať, keď Povereníctvo školstva a osvety povolilo pri II. Štátnej ľudovej škole v Spišských Vlachoch zriadiť pomocnú triedu pre 22 žiakov, ktorí sa pre nedostatok duševných schopností nemôžu s náležitým prospechom vzdelávať na ľudovej škole, preto ich navrhla do pomocnej školy. V pomocnej triede sa začalo vyučovať 12.11.1947 s 10 chlapcami a 12 dievčatami. Ako prvý učiteľ tu pôsobil p. JÁN SCHLEZINGER  , ktorý bol od 1.9.1948 na vlastnú žiadosť preložený do Národnej školy v Spišskej Belej. Na uvoľnené miesto v pomocnej triede II. Štátnej ľudovej školy nastupuje p. ETELA BOHMOVÁ, diplomovaná učiteľka preložená zo Spišských Tomášoviec, ktorá služobne nastúpila od 1.9.1948. Povereníctvo školstva, vied a umení transformuje dňom 1.5.1949 doterajšiu pomocnú triedu pre mládež duševne vadnú s 1. postupovou triedou, na OSOBITNÚ ŠKOLU v Spišských Vlachoch. 1.riaditeľkou sa stala p.ETELA BOHMOVÁ.  V školskom roku 1949/1950 mala Osobitná škola 2 triedy. Vyučovali.: p. Etela Bohmová a Ján Zahurančík. Celkovo školu navštevovalo 18 žiakov. Od 1.10. prebieha v škole stravovacia akcia – každý žiak dostáva denne mlieko a chlieb s maslom alebo mäsovou nátierkou, tiež rybí tuk. Dňa 2.11.1949 sa škola presťahovala do budovy MNV k I. Národnej škole v Spišských Vlachoch. V nasledujúcich dvoch školských rokov sa naďalej vyučovalo v dvoch triedach s pospájanými ročníkmi. Vyučujú dvaja učitelia – p. Etela Bohmová a p. Jozef Kúkoľ. Celkovo školu navštevuje 23 žiakov. V roku 1952 po odchode p. Kúkoľa na základnú vojenskú službu nastupuje na jeho miesto p. učiteľka Anna Šlepecká . V školskom roku 1952/1953 bola premiestnená Osobitná škola zo Spišského Hrhova do Osobitnej školy Spišské Vlachy, preto sa OŠ presťahovala z budovy I. Národnej školy Spišské Vlachy do nových priestorov – budova II. Národnej školy , dňa 1.9.1953. Súčasne sa presťahoval aj oblastný detský domov zo Spišského Hrhova do Spišských Vlách. V škole sa vyučovalo v 3 triedach a v 1 učebni v budove Oblastného detského domova. V tomto školskom roku navštevovalo už 52 žiakov, z nich bolo 32 s nariadenou ústavnou výchovou, 6 dochádzajúcich žiakov a 15 žiakov z tunajšieho mesta. V škole vyučovali nasledovní učitelia: Riad. Etela Bohmová, p. Anna Šlepecká, p. Gabriela Janečková a p. Vojtech Rokfalussy. Generálna oprava školskej budovy sa uskutočnila v nasledujúcom školskom roku, vymenila sa strecha, zaviedlo sa elektrické vedenie, postavili sa nové komíny, obnovili sa schody a schodište. V nasledujúcich rokoch si pedagógovia začali zvyšovať kvalifikáciu- diaľkovým štúdium pre učiteľov škôl so žiakmi vyžadujúci si osobitnú starostlivosť v Bratislave. Vykonaním odbornej skúšky získali kvalifikáciu: Etela Bohmová, Gabriela Janečková, a Vojtech Rokfalussy. Taktiež sa pravidelne učitelia zúčastňovali psychopedickej sekcie v Spišskej Novej Vsi a zapájali sa do študijných cyklov v Košiciach.

Zmena v riadení školy nastala v školskom roku 1958/1959, kedy doterajšia riaditeľka Etela Bohmová odišla do výslužby vo veku 62 rokov a na jej miesto nastupuje učiteľ tunajšej OŠ p. Jozef Balún. Kapacita Oblastného detského domova bola zvýšená zo 60 na 75 chovancov, preto sa začalo vyučovať v škole vo dvoch zmenách. V školskom roku 1961/1962 sa zlúčil Oblastný detský domov s Osobitnou školou a vzniká Osobitná škola internátna Spišské Vlachy. V tomto školskom roku sa zaviedol vyučovací predmet ” individuálna logopedická starostlivosť, ktorá sa vyučovala len v 4. a 5.ročníku, pretože ostatní učitelia nemali kvalifikáciu či logopedický kurz. V nasledujúcom školskom roku 1962/1963 nastupuje na funkciu riaditeľa p. Michal Leňa, vyučuje sa už v 6 triedach . 15. januára 1963 zomrela zakladateľka školy p. Etela Bohmová vo veku 65 rokov, a v tom istom mesiaci aj bývalý učiteľ p. Štefan Košala. V roku 1964 sa uskutočnili 1. športové hry mládeže v Spišskej Novej Vsi, na ktorých získavajú žiaci popredné umiestnenia, taktiež to bolo aj ŠHM v Rožňave. Učiteľ, p. Ladislav Olejník, vedie od r.1965 logopedickú v Spišských Vlachoch, je stálym prispievateľom do novín ” Novosti Spišských Vlách, Učiteľské noviny, Spišské hlasy” a v školskom roku 1966/67 sa stáva novým riaditeľom Osobitnej školy internátnej. Záznamy metodických združení svedčia o vysokej odbornosti pedagógov, neustálej snahe zvyšovať si kvalifikáciu a odbornosť i publikovať overené poznatky v práci s deťmi s mentálnym postihnutím. Za uplynulých 60 rokov existencie inštitúcii zabezpečujúca výchovu a vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím sa uskutočnilo nemálo zmien, ktoré súviseli jednak s politickými zmenami v štáte a následnými novelizáciami školských zákonov. Škola je od 1.1.1993 samostatne právny subjekt, od 1.9.1995 sa internát školy zmenil na Detský domov Nezábudka a škola niesla názov Osobitná škola pri DD Nezábudka. Tento názov platí do 24.7.1996, kedy zaniká DD a naše zariadenia znova nesie názov Osobitná škola internátna, a to až do 1.9.2000, kedy sa mení na Špeciálnu základnú školu internátnu, názov, ktorý nesie doteraz. Nové priestory súčasnej budovy začala škola využívať od septembra r.1997, škola má dobré materiálno technické vybavenie: -dielne, cvičnú kuchynku, počítačovú učebňu, školskú a učiteľskú knižnicu, telocvičňu, školský pozemok a športový areál, ktorého modernizácia prebieha v terajšej dobe. Od školského roku 1993/94 sme otvorili triedu pre deti predškolského veku – triedu ŠMŠ. História starostlivosti o deti s mentálnym postihnutím sa znova opakuje, deti s nariadenou ústavnou výchovou prešli pod správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny , a preto na základe Metodického usmernenia MŠ SR a MPSVR SR, z dôvodu plnenia úloh Akčného plánu pre deti – ” aby mali všetky deti rovnaké podmienky výchovy a vzdelávania, a ich život, aby sa podobal čo najviac rodinnému životu”, transformoval sa internát našej školy k 1.9.2006 na Detský domov Spišské Vlachy. Pôvodná personálna základňa sa rozdelila podľa poskytovaných služieb deťom a to: Škola – edukačný proces, DeD – výchova a celodenná starostlivosť.

Ale predmet výchovy či vzdelávania je stále ten istý: dieťa s mentálnym postihnutím, so všetkými svojimi nedostatkami, potrebami , dieťa čakajúce na pomocnú ruku i oporu pri bezmocnosti a strachu. Dieťa, ktoré potrebuje trpezlivosť, pochopenie pre vlastné tempo a nedostatky a aj dostatok lásky, veľa pochvaly, i hladiacich úsmevov od všetkých , s ktorými prichádza denne do styku, – teda nás , špeciálnych pedagógov, ktorí sme prebrali štafetu našich nestorov spred 60 rokov. Poslaním práce s deťmi s mentálnym postihnutím je nielen výchova a vzdelávanie, ale aj komplexná starostlivosť vrátane stránky poradenskej, kultúrnej, záujmovej a rekreačnej.