V tomto školskom roku sme získali finančnú podporu vo výške 1000€ financované Európskou úniou – EU SEENS FOR GREEN  na revitalizáciu školského pozemku a záhrady. Zakúpili sme pracovné náradie, ochranné pomôcky, sadenice okrasných kríkov a drevené hranoly a dosky. Svojpomocne si zhotovíme prírodné sedenie – lavičky a stoly, ktoré budú slúžiť na využívanie „Prírodnej učebne v záhrade“. Prostredníctvom tohto projektu budeme žiakov učiť ochrane prírody, životnom prostredí, starostlivosti o rastliny, kríky, stromy a rozvíjať environmentálne cítenie.
V záhrade môžeme robiť naozajstné experimenty, ktoré žiakom umožnia pochopiť mnohé javy a súvislosti a priblížiť mnohé témy z učiva reálnemu životu. Školské záhrady poskytujú výbornú príležitosť na učenie v praxi. Školská záhrada poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. Vyučovanie a učenie sa v takejto školskej záhrade môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Od krátkodobých úloh či cvičení zameraných na jednu tému až po dlhodobé projekty trvajúce počas celého vegetačného obdobia a pokrývajúce množstvo medzipredmetových tém. Obzvlášť pri edukácii žiakov v špeciálnej základnej škole pri hľadaní nových prístupov musíme brať do úvahy fakt, že sa jedná o žiakov s mentálnym postihnutím, poruchou, hendikepom, kde logické, abstraktné, ale i konkrétne myslenie zaostáva. Z toho dôvodu je nutné sprístupňovať informácie žiakom názorne, prakticky, zjednodušene, individuálne a nestresujúcim podaním.
Dňa 28.11.2023 sa uskutočnil na našej škole Workshop na tému „Ochrana životného prostredia“, ktorý prezentovali koordinátori projektu. Praktickými aktivitami ukázali našim žiakom, prečo je dôležité chrániť životné prostredie a našu planétu.

 

Projekt vypracovali PaedDr. Slovinská, Mgr. Černická