Úspešnosť v rozvojovom projekte „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“ pod názvom „Po schodoch za vzdelaním pomocou schodolezu“

Termín:  1.júl 2017 -  15. december 2017

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom imobilným i s poruchami hybnosti dolných končatín pohyb po škole, plynule zdolávať schodisko pomocou schodolezu, ktorý umožní bezbariérový presun žiakov do budovy školy, triedy, jedálne a potrebných miestností využívaných vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Aktivity: V rámci tohto projektu naša škola získala finančné prostriedky, ktoré použila na vybudovanie bezbariérového prístupu do školy, ktoré pomôžu najmä našim žiakom s obmedzenou schopnosťou pohybu a zakúpenie zdvíhacieho zariadenie schodolezu. Týmto projektom sme chceli dosiahnuť bezbariérovosť pre imobilných žiakov s ťažkým zdravotným telesným postihnutím, vrátane žiakov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a zabezpečiť im ľahšie presúvanie sa po schodoch a chodbách pomocou schodolezu. Voľba uvedenej kompenzačnej pomôcky vznikla z požiadavky čím najmenších stavebných úprav a jednoduchým ovládaním poučenou dospelou osobou.

 

Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Černická