Určenie počtu tried prvého ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na školský rok 2024/2025.pdf